Tilbage

Notater fra besøg på Landsarkivet i Odense, den 24. juni, 1999.

Fyens Stiftstidende (- eller hvad det nu hed dengang ..... noget med avertissement..)

7/1-1860: "Til Dandselærer Rehne fra 9 Sødskende under mærket "L. 1828" ) Rd., forud 11 Rd. 3 Mk., ialt 20 Rd 3 Mk." ..... hvad meningen er, ved jeg ikke. Måske noget med et lån???

7/l-1860: "16 nye Dandse for een Violin af Martin Andersen faas for 48 skilling hos Kjøbmand G. Brandt i Odense Vestergade." Det er ikke "vores" Martin Andersen med Musikkonservatoriet - men bemærk, at et er hos en købmand, at noderne kan købes.

7/1-1860: "Haar til violinbuer anbefales af G Sillo". Denne G. Sillo optræder mange gange i avisen følgende år som musikforretning?

9/1-1860: "Koncert og Bal i Panteon" ..... etc. dirigent G.Huper.. Panteon har en annonce i næsten hver dag! Med koncerter, bal, cirkus mm. Mon det lå i Pantheonsgade? Nogen gange står også om udendørs .....

20/1-1860: "I dag er udkommet "Nyeste Folke-Visebog"...." etc. 90 titler er opremsede. Pris 16 skilling. Annoncen gentages i mindre form 27/1-1860.

21/1-1860: "Dandseskoe tillige med alt Slags Skomagerarbejde faas billigt hos R. Frandsen, Nørregade". Tænk, at danskesko omtales specielt.....

23/1-1860. Koncert ved brødrene Holmes .... etc. Der omtales jævnlig koncerter i byen!

23/1-1860: "Undertegnede anbefaler sig med at give Information på Harmonika samt udfører enhversomhelst Reparation af samme. P.C.Jørgense, harmonikafabrikant, Klaregade 22". Tænk, at harmonikærne allerede er fremme! Klaregade bliver der refereret til flere gange senere - et det et "musik-kvarter"?

24/1-1860: Musikundervisning tilbydes etc...

27/1-1860: Information paa Fortepiano - Caroline Hartvig, Nørregade 63

28/1-1860: Annonce for "Nyeste sangbog" - der er jævnlig annoncer for bøger - også sangbøger og noder!

30/1-1860: "Hos undertegnede faas: Les Lanciers Nouvelle Quadrille par Meikel pour Piano 24 skilling M.Philipsens Bog= og Papirhandel, Nørregade nr. 22". Samme dag har samme forretning også annoncer for "Musikken til Grevinden og hendes Søskendebarn 6 Mk. faas ..." samt instrumenter: "Accordeons (eller Haandharmonikær med tilsvarende noder....." Sidstnævnte annonce gentages mange gange følgende år.

4/2-1860: torsdag 16/2 aflloldes Maskerade i Panteon etc. Der fortælles i avisen de følgende dage, at der er omklædningsrum før, at maskerne falder før midnat osv.

6/2-1860: "16 nye Dandse hvoraf 10 for violin og 6 for B Trompet komponerede af Chresten Clemmesen i Østrup faas for 3 Mk. 8 Skilling ho Isenkræmmer Joh. Chr. Petersen Overgade 16" Annoncen gentages 8/2 og 10/2. Bemærk, at det denne gang er hos en isenkræmmer, man kan købe noder! Mon "Østrup-valsen" har noget med denne at gøre?

13/2-1860: "En god Violoncel (Bas) for Landsmusikantere er billig til salg hos hr. Bøssemager Wittrup i Overgade" Hvorfor mon der står for Landsmusikantere? Men det er den Wittrup, jeg omtaler i min bog!

18/2-1860: "Tirsdag den 21. Februar Kl. 7 Aften afholdes Assemblee i Odense Klub. Baldirectionen" - Hvad er det? I andre annoncer nævnes Vauxhal - hvad er det???

24/2-1860: Musikforeningens Generalforsamling etc. Annoncen gentages 27/2

27/2-1860: "Et Fortepiano ønskes strax til leje"

28/2-1860: "Nogle Elever i Fortepiano ønskes .... " etc.

9/3-1860: "Dands og Beværtning på Søndag Aften Kl. 6 hos Sørensen paa Klingenberg" Der kommer af og til en del annoncer med "dans"

14/3-1860: "Grundig undervisning i Musik ....." etc Annoncen gentages 20/3

17/3-1860: "Foreningen i Fruens Bøge - Bal 25/3" etc. Den har tit annoncer i!

.... aviserne skimmet til medio April. Derefter bladret om til September.

22/9-1860: "Dands. Førstkommende Søndag den 23de September og fremdeles hver Søndag aflloldes Dans paa min Salon i Kongensgade. D.Duch. Stort Orkester bestaande af 8 Mand."

I september averteres med "Skovballer" forskellige steder.

25/9-1860: "Dandsecursus. Det tidligere averterede Dandsecursus vil tage sin Begyndelse først i October og beder jeg hertil Elever indmeldte. Localet bliver i Larsens Hotel. Det Nærmere erfares i min Bopæl, Overstræde nr. 2 overfor Theateret. Julie Bach." I senere annoncer 29/9 fortælles, at det starter onsdag den 3/10 Kl. 6-8. Annoncen gentages 2/9 og ny annonce 25/10. Den 21/11 fortælles der om afslutning på holdet, der altså har varet en måned, og det har været så vellykket, at der annonceres med nyt kursus.

31/10-1860 "Dansecursus. Hvis et tilstrækkeligt Antal Elever maatte melde sig, agter Undertegnede i Midten af November Maaned at begynde et Dandsecursus for Børn, hvorfor Anmeldelse bedes gjorte forinden. M Schmidth"

29/11-1860: Violiner annonceres til salc hos H.Schmidt - Vestergade 43.

11/12-1860: "Balmusik tilbydes. Undertegnede, der i mange Aar har assisteret Hr. Stadsmusicus Sivert og Dhrr. Hausen og Buchler som Primo-Violincel anbefaler sig til et æret inden- og udenbyes Publikum med Levering af god Balmusik for 1 til 5 Mands Besætning til en moderat Betaling. Ærbødigst J. Sørensen, Klaregade 10, 5te Dør fra Vestergade." Her fortælles nok om et orkester, der er stoppet, og et nyt, der vil overtage? Jeg kender ikke nærmere til d’herrer.

22/12-1860: "Harmonikamusik til Dands ..... flere aar spillet til Dands .... P.C.Jørgensens, Klaregade 22" Jeg vidste ikke, at harmonikaen var så tidligt fremme?

Så springer jeg starten af 1861 over og begynder først i august.

7/8-1861: "Dandse-Cursus. Undertegnede, som indtræffer til Odense senest medio Septbr. tillader sig herved at indbyde til et Cursus i den højere Dandsekunst for Børn af begge Kjøn af dannede Familier ... etc. ... Petrine G Cortes, skuespillerinde og Danse.."

7/8-1861: "Under mit Ophold i Odense agter jeg at afllolde et Cursus i de brugelige Selskabsdanse for Voxne Herrer og Damer af den dannede Klasse. Liste til behagelig Paategning er henlagt hos Hr. Gjæstgiver F.Larsen, hvor Localet vil blive. Ærbødigst Petrine G.Cordes."

7/8-1861: "Undervisning i den nu saa yndede Quadrille Les Lanciers gives naar et tilstrækkeligt Antal af Herrer og Damer blive tegnede. Listen er henlagt hos Hr. Gjæstgiver F.Larsen hvor Localet vil blive. Ærbødigst Petrine G.Cordes"

Nogle af disse tre annoncer gentages 14/8, 28/8, 6/9, 12/9, 16/9, 17/9, 18/9

8/10-1861: "Dandse-Cursus. For de større Elever af Latinskolen og Døttre af dannede Familier (der ikke maa være under 14 Aar), vil blive arrangeret et privat Parti af Undertegnede til at lære de nyere Dandse, saasom: Les Lanciers, Francaise, Eugenie-Quadrille, Garibaldi Wals m.m. saafremt et Antal af 32 Elever blive tegnede til Slutningen af denne Uge. Localet vil blive i Herre Gjæstgiver Larsens store Dandsesal. Træffes fra Kl 11 til 4 i min Bopæl Overgade nr. 64. Ærbødigst Petrine G.Cordes. Odense d. 8de Ocktober 1861"

10/10-1861 gentages annoncen. Samme dag er der en annonce fra en Christensen, som også vil undervise børn i dans.

28/10-1861 "Instrumenter efter afdøde Stadsmusikant D.Sivert ..... " etc. Instrumenter nævnes. Her er han igen, denne stadsmusikant Sivert. Annoncen gentages 30/10.

1/11-1861: "Dandsecursus" Undertegnede agter i Vinterens Løb at afllolde et Dandsekursus saavel for Voxne som Børn. De, som maatte ønske at deltage, bedes snarest at henvende sig til Nielsen, Gymnastik og Dandselærer."

20/11-1861: averterer Petrine G.Cordes med afdansningsbal og har samme dag annoce for nyt hold. Hun averterer igen flere gange om ugen den næste måned.

22/11-1861. "Undervisning i Dands ..... Børn ...." etc.

27/11-1861 "Gymnastik for Børn" etc. ved Ottesen og Erichsen. Gentages 3/11 og 7/12.